Stranglangroller

Stangen - Langroller

Wirklänge: ca. 1000 mm
Stranglänge: ca. 250 mm, je nach Teiggewicht
Wirkplatte: leicht herausnehmbar

Strang - Langroller

Wirklänge: ca. 1250 mm
Stranglänge: ca. 320 bis 600 mm, je nach Teiggewicht
Wirkplatte: leicht herausnehmbar